oceania
x

1

 • Jinhuyi Jin Huyi

  Jin Huyi

  read bio
 • Kanarek Paulina Kanarek

  Paulina Kanarek

  read bio
 • KarkiAsmod Asmod Karki

  Asmod Karki

  read bio
 • Kelley Kathryn Hart Kelley

  Kathryn Hart Kelley

  read bio
 • Kennedy Teresa Joan Kennedy

  Teresa Joan Kennedy

  read bio
 • Killian Nita Josephine Killian

  Nita Josephine Killian

  read bio
 • Kimanastasia Anastasia Kim

  Anastasia Kim

  read bio
 • Kyaw Nan Sandar Kyaw

  Nan Sandar Kyaw

  read bio
 • Lee Lynn Lee

  Lynn Lee

  read bio
 • Limengran Li Mengran

  Li Mengran

  read bio
 • Address: Jingyuan Courtyard 3, Peking University, 5 Yiheyuan Road, Haidian District, Beijing, 1000871

  Tel:010-6275 3625

  Email:yca@pku.edu.cn

 • Admissions

  Tel: 86-10-6274 4510 (Domestic)

  86-10-6276 6358 (International)

  Email:yca-admissions@pku.edu.cn

 • Media

  Tel:010-6276 8317

  Email:contactyca@pku.edu.cn

 • Alumni

  Tel:010-6276 8302

  Email:ycaalumni@pku.edu.cn

Copyright 2018 Yenching Academy of Peking University

WeChat